INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van producten van BOB System AB en de montage van producten die worden gekocht van BOB System AB of van een van onze wederverkopers, ook wel Bobbers genoemd. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien niets anders schriftelijk is overeengekomen tussen verkoper en koper. Onder de titel “Over cookies” informeren wij over het gebruik van cookies op onze website.

 

INTRODUCTION

Les termes et conditions suivants régissent la vente des produits de BOB System AB et l’assemblage des produits achetés chez BOB System AB ou chez l’un de nos revendeurs, connus comme Bobbers. Les termes et conditions s’appliquent si rien d’autre n’a été convenu par écrit entre le vendeur et l’acheteur. Sous la rubrique “À propos des cookies”, nous vous informerons de l’utilisation des cookies sur notre site web.

 

 

PRIJZEN

De prijzen op onze website zijn exclusief BTW of andere belastingen en heffingen. Indien kosten worden gewijzigd of toegevoegd na het sluiten van een overeenkomst wordt de prijs beïnvloed door de wijziging of aanpassing. Bijvoorbeeld export- of importkosten, transportkosten, belastingen of iets dergelijks. BOB System heeft het recht om zijn prijzen voortdurend aan te passen. De op onze website gepubliceerde prijzen zijn de actuele correcte prijzen die van toepassing zijn. Eventuele kortingen worden verrekend met deze prijzen. Prijs-afwijkingen in drukwerk zoals ons prijsblad of onze folder zijn van toepassing. Aangeboden prijzen voor een product via e-mail gelden gedurende 30 dagen vanaf het moment van verzending van de offerte indien niets anders is overeengekomen.

 

PRIX

Les prix indiqués sur notre site web sont hors TVA ou autres taxes et frais. Si des coûts sont modifiés ou ajoutés après la conclusion d’un accord, le prix sera affecté par la modification ou l’ajustement. Par exemple, les frais d’exportation ou d’importation, les frais de transport, les taxes ou autres. BOB System a le droit d’ajuster ses prix en permanence. Les prix affichés sur notre site web sont les prix courants et applicables. Les éventuelles réductions seront déduites de ces prix. Les écarts de prix dans les imprimés tels que notre fiche de prix ou notre brochure sont applicables. Les prix proposés par e-mail pour un produit sont valables 30 jours à compter de l’envoi de l’offre, si rien d’autre n’a été convenu.

 

 

 

BESTELLING

U bestelt uw inrichting eenvoudig en veilig op onze website. Plaats de door u gekozen inrichting in het winkelwagentje, voer uw gegevens in om een account aan te maken en klik op bestellen.

 

U bent meer dan welkom om contact met ons op te nemen en te bestellen via e-mail of door ons te bellen (info@bobsystem.be of 0032 (0)477 52 16 86). U heeft ook de mogelijkheid om onze inrichtingen te bestellen bij één van onze resellers of Bobbers. De eerder genoemde hebben demo-inrichtingen en zijn gecertificeerd om onze systemen te monteren. U vindt ons allemaal onder “Contact” op de website.

 

 

 

COMMANDER

Vous pouvez commander votre aménagement facilement et en toute sécurité sur notre site web. Placez l’aménagement de votre choix dans le panier, entrez vos coordonnées pour créer un compte et cliquez sur commander.

 

Vous pouvez nous contacter et commander par e-mail ou en nous appelant (info@bobsystem.be ou 0032 (0)477 52 16 86). Vous avez également la possibilité de commander notre matériel chez l’un de nos revendeurs ou Bobbers. Ces derniers sont équipés de systèmes de démonstration et sont certifiés pour le montage de nos systèmes. Vous trouverez tous nos partenaires sous la rubrique “Contact” du site web.

 

 

BETALING

BOB System past facturen toe als betaalmiddel. Om een factuur te kunnen maken moet het bedrijf van de klant naar onze mening kredietwaardig zijn. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum als er iets anders schriftelijk is overeengekomen. Indien een gedeeltelijke levering is overeengekomen kan de betaling niet worden ingehouden tot de definitieve levering. Betalingen worden niet opgeschort als de goederen of de montage niet zoals beschreven of overeengekomen zijn. De goederen dienen in dit geval ongebruikt te worden geretourneerd en BOB System zal vervolgens de factuur crediteren (zie verantwoordelijkheid voor misstanden). Indien de betaling na de vervaldatum van de factuur plaatsvindt, is de rente verschuldigd zoals vermeld op de factuur. De goederen van BOB System zijn eigendom van BOB System totdat de goederen volledig zijn betaald.

 

PAIEMENT

BOB System utilise les factures comme mode de paiement. Pour établir une facture, l’entreprise du client doit être solvable. Le délai de paiement est de 15 jours à compter de la date de la facturation si rien d’autre n’a été convenu par écrit.  Si une livraison partielle a été convenue, le paiement ne peut être retenu jusqu’à la livraison finale. Les paiements ne seront pas suspendus si les marchandises ou l’assemblage ne sont pas conformes à la description ou à l’accord. Dans ce cas, les marchandises doivent être retournées inutilisées et BOB System créditera alors la facture (voir responsabilité pour faute). Si le paiement est effectué après la date prévue de la facture, des intérêts seront dûs comme indiqué sur la facture. Les marchandises de BOB System sont la propriété de BOB System jusqu’à leur paiement intégral.

 

PRODUCTINFORMATIE

De informatie van onze producten vermeld op onze website, folder, prijslijst, productfiche en resultaat. Schadeclaims of gevolgschade als gevolg van deze informatie worden niet goedgekeurd.

 

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Concernant les informations sur nos produits qui sont mentionnées sur notre site web, dans la brochure, sur la liste de prix ou la fiche technique, les demandes de dommages-intérêts ou de dommages indirects résultant de celles-ci ne seront pas acceptées.

 


TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

Tekeningen, foto’s, technische beschrijvingen en demo’s met betrekking tot het product of de productie ervan, die van de ene partij aan de andere worden overhandigd, blijven in het bezit van de ontvangende partij.  Deze mogen zonder toestemming van de andere partij niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn aangeboden. Evenmin mogen zij zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht. Afbeeldingen, teksten of technische beschrijvingen zijn wettelijk en auteursrechtelijk beschermd.

 

DESSINS ET DESCRIPTIONS

Les dessins, photographies, descriptions techniques et démonstrations relatifs au produit ou à sa production, remis d’une partie à l’autre, restent en possession de la partie destinataire.  Ils ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été proposés sans l’accord de l’autre partie. Ils ne peuvent pas non plus être copiés, divulgués ou communiqués à des tiers sans autorisation. Les images, les textes ou les descriptions techniques sont protégés par la loi et le droit d’auteur.

 

LEVERING

BOB System Zweden AB levert binnen 3-5 werkdagen. De goederen worden dag na dag verzonden met Dachser of een andere transportleverancier. BOB System behoudt zich het recht voor om langere levertermijnen toe te staan als de goederen niet meer op voorraad zijn. Indien niet anders is overeengekomen, wordt het product beschouwd als vrij verkocht door BOB Systems magazijn. De goederen gaan over naar de verantwoordelijkheid van de koper wanneer de transporteur of de klant de goederen bij BOB System AB ophaalt. Verzendkosten zijn van toepassing, tenzij anders vermeld voor leveringen.

 

LIVRAISON

BOB System Suède AB livre dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Les marchandises sont expédiées jour après jour avec Dachser ou un autre fournisseur de transport. BOB System se réserve le droit d’autoriser des délais de livraison plus longs si les marchandises sont en rupture de stock. Sauf accord contraire, le produit est considéré comme étant vendu librement par l’entrepôt de BOB System. Les marchandises sont transférées à la responsabilité de l’acheteur lorsque le transporteur ou le client enlève les marchandises chez BOB System AB. Les frais d’expédition sont applicables sauf indication contraire pour les livraisons.

 

INSTALLATIE

In geval van installatie dient het voertuig schoongemaakt en gereinigd te worden overgedragen aan BOB System of een van onze dealers/Bobbers. Wanneer BOB System, dealer of Bobber het voertuig voor de montage niet heeft gezien, moeten de montagevoorwaarden in overeenstemming zijn met de informatie die bij de offerte is verstrekt. Indien iets de installatie kan beïnvloeden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om BOB System, de dealer of Bobber hierover te informeren. Anders kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

INSTALLATION

En cas d’installation, le véhicule doit être nettoyé et remis à BOB System ou à l’un de nos concessionnaires/Bobbers. Si BOB System, le concessionnaire ou le Bobber n’a pas vu le véhicule avant l’installation, les conditions d’installation doivent être conformes aux informations fournies avec l’offre. Si quelque chose peut affecter l’installation, il est de la responsabilité du client d’en informer BOB System, le concessionnaire ou le Bobber. Dans le cas contraire, des frais supplémentaires peuvent être facturés.

VEILIGHEID

Voor ons heeft uw veiligheid de hoogste prioriteit. Daarom moet BOB System altijd het meest veilige product leveren. Dit wordt gegarandeerd met crashtesten, duurzaamheidstesten en TüV Nord certifiëring. Ongeacht de zorgvuldige en nauwkeurige testen en certificaten zijn er geen garanties voor wat er tijdens een crash kan gebeuren. De reden hiervoor is dat elk systeem, voertuig en bestuurder uniek is. Als onze monteurs vaststellen, met de ervaring die ze hebben, dat een oplossing niet geschikt is om te monteren, kunnen ze de installatie annuleren en contact opnemen met de klant om een betere en veiligere oplossing te vinden. Hierdoor kunnen de prijzen worden aangepast.

SÉCURITÉ

Pour nous, votre sécurité a la plus haute priorité. C’est pour cela que BOB System doit toujours livrer le produit le plus sûr. Ceci est garanti par des essais de collision, des tests de durabilité et la certification TüV Nord. Malgré les tests et les certifications minutieux et précis, il n’existe aucune garantie quant à ce qui peut se passer lors d’un accident. La raison en est que chaque système, chaque véhicule et chaque conducteur est unique. Si nos mécaniciens déterminent, avec l’expérience qu’ils ont, qu’une solution ne convient pas à l’installation, ils peuvent annuler l’installation et contacter le client pour trouver une solution meilleure et plus sûre. Ainsi, les prix peuvent être ajustés.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN

LA RESPONSABILITÉ DES ERREURS

BOB System gaat ermee akkoord om, in overeenstemming met wat hieronder staat vermeld, alle mogelijke fouten te verhelpen die het gevolg zijn van gebreken in de constructie, materialen of montage die zich binnen de garantieperiode voordoen. BOB System biedt 5 jaar garantie als het systeem door BOB System of een erkende Bobber wordt gemonteerd. BOB System is niet verantwoordelijk voor fouten in goederen die werden geïnstalleerd door concurrerende organisaties gespecialiseerd in bedrijfswageninrichting. Indien de goederen op een andere wijze zijn gebruikt dan bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien, wordt de termijn voor de aansprakelijkheid in overeenkomstige mate verkort.

 

BOB System s’engage, conformément à ce qui est indiqué ci-dessous, à remédier à tous les défauts éventuels résultant de défauts de construction, de matériaux ou de montage qui se produisent pendant la période de garantie. BOB System offre une garantie de 5 ans si le système est assemblé par BOB System ou un Bobber agréé. BOB System n’est pas responsable des défauts des biens installés par des organismes concurrents spécialisés dans l’aménagement des véhicules. Si les produits ont été utilisés d’une autre manière que celle prévue lors de la conclusion du contrat, la période de responsabilité sera réduite en conséquence.

De koper moet binnen 14 dagen na de datum waarop hij de fout op het product heeft opgemerkt of had moeten opmerken, de fout schriftelijk melden aan BOB System. In het geval van fouten die de koper bij ontvangst dient te melden, is het aan hem om BOB System onmiddellijk na ontvangst op de hoogte te stellen van de fout.

L’acheteur doit signaler l’erreur au système par écrit dans les 14 jours suivant la date à laquelle il a constaté ou aurait dû constater l’erreur sur le produit. Dans le cas d’erreurs que l’acheteur doit signaler à la réception, il lui appartient de notifier l’erreur à BOB System dès la réception.

 

Indien de koper nalaat BOB System op de hoogte te stellen zoals hier vermeld, verliest de koper het recht om te verhalen. Volgens een professioneel oordeel wordt er afgeweken van de normale norm. De verantwoordelijkheid van BOB System voor fouten geldt ook voor een onjuiste behandeling door BOB System, mits de koper zich niet realiseerde, of redelijkerwijs had moeten realiseren, dat de onjuiste behandeling plaatsvond. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij aflevering te controleren of het juiste product voor het doel is ontvangen.

 

Si l’acheteur ne notifie pas BOB System comme indiqué ici, l’acheteur perd son droit de récupération. Selon un jugement professionnel, il y aura un écart par rapport à la norme normale. La responsabilité de BOB System pour les erreurs s’applique également au traitement incorrect par BOB System, à condition que l’acheteur n’ait pas réalisé, ou aurait raisonnablement dû réaliser, que le traitement incorrect a eu lieu. Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier à la livraison que le produit correct a été reçu pour l’usage prévu.

 

De aansprakelijkheid van BOB System heeft alleen betrekking op fouten die voortkomen uit het juiste gebruik, de opslag en de behandeling. Fouten die worden veroorzaakt door omstandigheden die zich voordoen na de ontvangst, vallen hier niet onder. Bovenal omvat het geen gebreken die worden veroorzaakt door slecht onderhoud of onjuiste montage van de klant, verkeerd uitgevoerde reparaties van de klant, normale slijtage of achteruitgang. De aansprakelijkheid van BOB System is niet van toepassing op fouten die te wijten zijn aan het door de koper geleverde materiaal of de door de klant voorgeschreven oplossing die is toegepast. BOB System is niet verantwoordelijk voor fouten in producten buiten het standaardassortiment van BOB System die BOB System op verzoek van de klant heeft aangeschaft. Klachten over deze producten zijn de verantwoordelijkheid van de afnemer om naar de leverancier toe te rijden. BOB System is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen bij de montage van het product. Als er een wijziging wordt aangebracht, is de klant of leverancier verantwoordelijk, maar het is de taak van de klant om dit naar de leverancier over te brengen.

 

La responsabilité de BOB System ne porte que sur les erreurs résultant d’une utilisation, d’un stockage et d’une manipulation corrects. Les erreurs causées par des circonstances survenues après la réception ne sont pas couvertes. Surtout, elle ne comprend pas les défauts causés par un mauvais entretien ou un montage incorrect de la part du client, des réparations mal effectuées de la part du client, une usure normale ou une détérioration. La responsabilité de BOB System ne s’applique pas aux défauts dus au matériel fourni par l’acheteur ou à la solution prescrite par le client qui a été appliquée. BOB System n’est pas responsable des erreurs dans les produits en dehors de la gamme standard de BOB System achetés par BOB System à la demande du client. Les plaintes concernant ces produits sont à la charge du client qui doit se rendre chez le fournisseur. BOB System est responsable de la résolution des problèmes lors de l’assemblage du produit. Si une modification est apportée, elle relève de la responsabilité du client ou du fournisseur, mais il revient au client de la transférer au fournisseur.

 

De verantwoordelijkheid van BOB System voor fouten betekent dat BOB System naar keuze onjuiste producten repareert of vervangt. Reparatie en vervanging kan worden uitgevoerd door de koper. Indien de verkoper daarom verzoekt, dient de koper de goederen terug te sturen naar de verkoper, of naar de door de verkoper aangegeven plaats voor uitvoering. Bij het claimen van gebreken aan goederen past BOB System het volgende toe;

 

La responsabilité de BOB System en cas d’erreur signifie que BOB System réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits incorrects. La réparation et le remplacement peuvent être effectués par l’acheteur. Si le vendeur le demande, l’acheteur doit retourner les marchandises au vendeur ou à l’endroit indiqué par le vendeur pour exécution. Pour les réclamations concernant des défauts de marchandises, BOB System s’applique comme suit ;

 

De klant retourneert een foutief artikel. Een nieuw artikel wordt verzonden nadat BOB System de retourzending heeft beoordeeld en goedgekeurd. Als de fout niet als klacht wordt geaccepteerd, kan BOB System de kosten hiervan in rekening brengen.

 

Le client renvoie un article incorrect. Un nouvel article sera envoyé après que BOB System ait évalué et approuvé l’envoi de retour. Si l’erreur n’est pas acceptée comme plainte, BOB System peut facturer les frais.

 

Als de klant het product koopt zonder het in een voertuig te monteren, is de klant verantwoordelijk voor de montage en demontage ervan. Als BOB System of een Bobber producten in voertuigen monteert, is het aan het hen om de fout op te sporen en vervolgens te repareren of te vervangen.

 

Si le client achète le produit sans le monter dans un véhicule, il est responsable de son montage et de son démontage. Si BOB System ou un Bobber a installé des produits dans un véhicule, c’est à eux de détecter la panne et de la réparer ou de la remplacer.

 

Omgeruilde goederen of onderdelen worden ter beschikking gesteld van de verkoper en worden zijn eigendom. In aanvulling op het bovenstaande is de verkoper niet verantwoordelijk voor fouten. De verkoper is niet verplicht aan de koper een vergoeding te betalen voor productieverlies, winstderving of andere indirecte schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper geldt echter niet als de verkoper zich schuldig maakt aan grove nalatigheid. De aangegeven termijnen voor het herstellen van fouten kunnen door de verkoper verlengd worden indien dat nodig is.

 

Les produits ou pièces échangés sont mis à la disposition du vendeur et deviennent sa propriété. En plus de ce qui précède, le vendeur n’est pas responsable des erreurs. Le vendeur n’est pas tenu de verser à l’acheteur une compensation pour la perte de production, le manque à gagner ou tout autre dommage indirect. Toutefois, cette limitation de la responsabilité du vendeur ne s’applique pas si le vendeur est coupable d’une négligence grave. Les délais indiqués pour la réparation des erreurs peuvent etre prolongés par le vendeur afin de pouvoir rectifier les erreurs.

 

 

 

RETOURZENDINGEN

Als uw bedrijfswageninrichting niet past of u bent niet tevreden, neem dan eerst contact op met BOB System voordat u iets terugstuurt. Wij willen uw inrichtingen vervangen zodat u tevreden bent. Retourzendingen moeten uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk worden ingediend. Het product mag niet zijn veranderd of verslechterd. Het product moet goed verpakt worden geretourneerd zodat er geen transportschade ontstaat door onvoldoende verpakking. Vracht- en montagekosten worden niet gecrediteerd. De klant is verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten in verband met de retourzending.

 

RETOUR

Si l’aménagement de votre véhicule ne vous convient pas ou si vous n’êtes pas satisfait, veuillez contacter BOB System.Nous voulons remplacer l’aménagement de votre véhicule afin que vous soyez satisfait. Les retours doivent être soumis par écrit au plus tard 10 jours après la livraison. Le produit ne doit pas avoir été changé ou détérioré. Le produit doit être retourné correctement emballé afin qu’il n’y ait pas de dommages dus au transport en raison d’un emballage insuffisant. Les frais de transport et de montage ne seront pas crédités. Le client est responsable de tous les frais d’expédition liés à l’envoi de retour.

UITZONDERINGEN

 

EXCEPTIONS

 

De volgende omstandigheden geven aanleiding tot vrijstelling indien zij de uitvoering van het contract belemmeren of onredelijk belasten: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid die de partijen niet kunnen beheersen, zoals natuurrampen, overstromingen, brand, inbraak, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire oproepen, gelijkwaardige dekking, valutabeperkingen, rellen, houtkap, schaarste van transportmiddelen, algemene schaarste van grondstoffen, beperkingen op de uitvoering van het contract en het falen of de eenmaking van de leveringen van onderaannemers als gevolg van een dergelijke vrijstelling.

 

Les circonstances suivantes donnent lieu à une exemption si elles entravent ou alourdissent de manière déraisonnable l’exécution du contrat : conflits du travail et toute autre circonstance indépendante de la volonté des parties, telle que les catastrophes naturelles, les inondations, l’incendie, le vol, la guerre, la mobilisation ou les appels militaires imprévus, la couverture équivalente, les restrictions monétaires, les émeutes, l’exploitation forestière, la rareté des moyens de transport, la rareté générale des matières premières, les restrictions à l’exécution du contrat et le défaut ou l’unification des fournitures des sous-traitants à la suite de cette exemption.

 

Een omstandigheid die zich bij het sluiten van de overeenkomst heeft voorgedaan, vormt slechts een reden voor vrijstelling indien het effect ervan op de uitvoering van de overeenkomst dan niet kon worden voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van een partij die een beroep wil doen op de vrijstelling, om de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het ontstaan van de vrijstelling en van de beëindiging ervan. Indien de gronden voor vrijstelling de koper verhinderen, dient hij de verkoper de kosten te vergoeden die hij heeft gemaakt om de goederen te beveiligen en te beschermen.

 

Une circonstance survenue au moment de la conclusion du contrat ne constitue un motif de dispense que si son effet sur l’exécution du contrat ne pouvait alors être prévu. Il est de la responsabilité d’une partie qui souhaite invoquer l’exemption d’informer immédiatement l’autre partie par écrit de la survenance de l’exemption et de sa résiliation. Si les motifs d’exonération empêchent l’acheteur, il doit rembourser au vendeur les frais qu’il a engagés pour sécuriser et protéger les marchandises.

 

Indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan zes maanden wordt vertraagd op grond van bovengenoemde vrijstelling, kan elke partij, zonder beperking van wat anders geldt op grond van deze bepalingen, de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

 

Si la réalisation de l’accord est retardée de plus de six mois en raison de l’exemption susmentionnée, chaque partie peut, sans limiter ce qui s’applique par ailleurs en cas d’application de ces dispositions, dénoncer l’accord par notification écrite à l’autre partie.

 

GESCHILLEN

Geschillen over de geldigheid, de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst, alsmede andere geschillen die voortvloeien uit juridische zaken die hieraan te wijten zijn, zullen uiteindelijk worden beslecht door de Zweedse rechtbank of het Zweedse arbitragepanel. Alle informatie die tijdens de arbitrage wordt verstrekt, alsmede de beslissingen en arbitrages die naar aanleiding van de procedure worden meegedeeld, vallen onder de geheimhoudingsplicht. Informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt, mag niet zonder schriftelijke toestemming van alle partijen aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het vonnis of anderszins wettelijk verplicht is.

LITIGES

Les conflits concernant la validité, l’interprétation ou l’application du présent accord, ainsi que les autres conflits découlant de toute question juridique liée à l’application du présent accord, sont réglés en dernier ressort par les tribunaux suédois ou par la commission d’arbitrage suédoise. Toutes les informations divulguées au cours de l’arbitrage, ainsi que les décisions et les arbitrages résultant de la procédure, sont couverts par le secret professionnel. Les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel ne peuvent être divulguées à des tiers sans le consentement écrit de toutes les parties, à moins que cette divulgation ne soit nécessaire pour se conformer à la sentence ou ne soit autrement exigée par la loi.

INTEGRITEITSBELEID (GDPR)

 

POLITIQUE D’INTÉGRITÉ (GDPR)

 

Als klant van het bedrijf worden uw gegevens verwerkt voor zover dat nodig is voor het beheer van de klantrelatie en om het bedrijf in staat te stellen haar verplichtingen ten opzichte van u na te komen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om het bedrijf in staat te stellen u als klant gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. De verwerking is gebaseerd op de overeenkomst of de klantrelatie die ontstaat, bijvoorbeeld een bestelling van de klant bij het bedrijf. Marketing wordt u als klant toegestuurd op basis van ofwel een expliciete toestemming ofwel een door het bedrijf uitgevoerde belangenafweging.

 

Comme client de l’entreprise, vos données seront traitées dans la mesure nécessaire à la gestion de la relation clientèle et pour permettre à l’entreprise de remplir ses obligations à votre égard. En outre, les données seront utilisées pour permettre à l’entreprise de vous faire, en tant que client, des offres personnalisées. Le traitement est basé sur l’accord ou la relation clientèle qui en découle, par exemple une commande du client à l’entreprise. Le marketing vous est envoyé en tant que client sur la base soit d’un consentement explicite, soit d’une mise en balance des intérêts effectuée par l’entreprise.

 

Wij ontvangen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een product bij ons koopt, een e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt. We verzamelen ook contactgegevens via ons online tekenprogramma of als u lid wordt van de BOB Club. Alle verwerkingen op basis van de toestemming van de klant kunnen op elk moment en zonder uitleg door de klant worden geannuleerd door contact op te nemen met ons (remove@bobsystem.se).

 

Nous recevons des informations que vous nous fournissez volontairement lorsque vous achetez un produit chez nous, que vous nous envoyiez un courriel ou que vous nous contactiez d’une autre manière. Nous recueillons également des informations de contact par notre programme de dessin en ligne ou si vous devenez membre du Club BOB. Tout traitement basé sur le consentement du client peut être annulé à chaque moment et sans explication par le client en nous contacter (remove@bobsystem.se).

 

De informatie kan in overeenstemming met de wet worden bekendgemaakt aan de autoriteiten, aan alle zakelijke partners die ondersteunende diensten verlenen aan het bedrijf, zoals IT-diensten, op de wijze en in de mate die nodig is voor het bedrijf om aan zijn verplichtingen tegenover u als klant te voldoen en voor marketingdoeleinden.

 

Conformément à la loi, les informations peuvent être divulguées aux autorités, à tous les partenaires commerciaux fournissant des services de soutien à l’entreprise, tels que les services informatiques, de la manière et dans la mesure nécessaires pour que l’entreprise puisse remplir ses obligations envers vous en tant que client et à des fins de marketing.

 

Het bedrijf streeft ernaar om geen gegevens door te geven aan een land of bedrijf dat buiten de EU/EER is gevestigd. Als er echter wel behoefte is aan een dergelijke overdracht, zal het bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen.

 

La société s’efforce de ne pas transmettre de données à un pays ou à une entreprise situés en dehors de l’UE/EEE. Toutefois, si un tel transfert s’avère nécessaire, la société prendra les précautions nécessaires pour protéger au mieux les données personnelles de ses clients.

 

De persoonlijke gegevens van de klant worden opgeslagen zolang de klantrelatie voortduurt en nadien de tijd die nodig of toegestaan is volgens de wetgeving en de praktijk op eender welk moment.

 

Les données personnelles du client sont conservées aussi longtemps que la relation avec le client se poursuit et ensuite aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé par la loi et la pratique à tout moment.

 

 

 

Wanneer het bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

 • een uittreksel te vragen van de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt en hoe deze worden verwerkt;
 • het verzoek in te dienen om te worden verwijderd. Dit kan echter alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat het bedrijf niet het recht heeft om de gegevens op een andere wettelijke basis te bewaren;
 • een verzoek in te dienen tot beperking van de behandeling in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in afwachting van een onderzoek naar de juistheid van de gegevens; en
 • wanneer de verordening inzake gegevensbescherming van toepassing wordt, moet u het recht op gegevensoverdracht uitoefenen.

Lorsque l’entreprise collecte et utilise vos données personnelles, vous disposez de certains droits. Vous avez le droit :

 • de demander un extrait des données à caractère personnel que l’entreprise traite et de savoir la manière dont elles sont traitées ;
 • soumettre la demande de suppression. Toutefois, cela ne peut se faire qu’à la condition que l’entreprise n’ait pas le droit de conserver les données sur une autre base juridique ;
 • présenter une demande de limitation du traitement dans certaines circonstances, par exemple en attendant une enquête sur l’exactitude des données
 • lorsque le règlement sur la protection des données devient applicable, vous devez exercer le droit au transfert de données.

 

Het bedrijf neemt passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van informatie om de risico’s te voorkomen en te beperken die gepaard gaan met het openbaar maken van persoonlijke informatie, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, misbruik, wijziging en vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel dat gebonden is aan de vertrouwelijkheid heeft toegang tot identificeerbare persoonlijke gegevens.

 

La société prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour la sécurité des informations afin de prévenir et de réduire les risques liés à la communication d’informations personnelles, tels que l’accès non autorisé, la publication, l’utilisation abusive, l’altération et la destruction. Seul le personnel autorisé et lié par la confidentialité a accès aux informations personnelles identifiables.

 

De websites van het bedrijf kunnen verschillende blogs, forums, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen of -diensten bevatten die u in staat stellen inhoud te delen met andere gebruikers (gezamenlijk “Sociale-mediatoepassingen”). Alle persoonlijke informatie of andere informatie die u bijdraagt in een Social Media-applicatie kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze Social Media-applicatie, waarover wij weinig of geen controle hebben. Daarom nemen wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of misbruik van informatie die u in een Social Media-applicatie heeft bijgedragen.

 

Les sites web de la société peuvent contenir divers blogs, forums, wikis et autres applications ou services de médias sociaux qui vous permettent de partager du contenu avec d’autres utilisateurs (collectivement, les “applications de médias sociaux”). Toutes les informations personnelles ou d’autres informations que vous partagez via une application de médias sociaux peuvent être consultées, collectées et utilisées par d’autres utilisateurs de cette application de médias sociaux sur laquelle nous n’avons que peu ou pas de contrôle. Par conséquent, nous n’assumons aucune responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation des informations que vous avez fournies dans le cadre d’une application de médias sociaux.

OVER COOKIES & DATABELEID

 

À PROPOS DES COOKIES ET DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat in uw computer wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om u en uw keuzes op de website te onthouden. Cookies zijn een geweldige manier voor websites om belangrijke informatie en instellingen op te slaan. Bijvoorbeeld, wanneer u er voor het laatst was, wat u in een formulier hebt getypt zodat u niet hoeft te herschrijven, welke keuzes u hebt gemaakt enzoverder.

 

Notre site web utilise des cookies. Un cookie est un très petit fichier texte qui est stocké dans votre ordinateur. Il est utilisé pour se souvenir de vous et de vos choix sur le site web. Les cookies sont un excellent moyen pour les sites web de stocker des informations et des paramètres importants. Par exemple, la dernière fois que vous êtes venu, ce que vous avez tapé dans un formulaire pour ne pas avoir à le réécrire, les choix que vous avez faits, etc.

 

Cookies kunnen geen code bevatten en daarom hoeft u zich geen zorgen te maken over reclame, spyware, virussen en dergelijke. Cookies hebben geen significante invloed op uw systeem. Alleen de website die het tekstbestand heeft opgeslagen kan het lezen, dus niemand anders kan zien wat u bij ons heeft gedaan. De Zweedse wet vereist dat wij informeren over welke cookies worden gebruikt en wat het doel ervan is.

 

Les cookies ne peuvent pas contenir de code, vous n’avez donc pas à vous soucier de la publicité, des logiciels espions, des virus et autres. Les cookies n’affectent pas votre système de manière significative. Seul le site web qui a enregistré le fichier texte peut le lire, de sorte que personne d’autre ne peut voir ce que vous avez fait chez nous. La loi suédoise nous oblige à vous informer sur les cookies utilisés et leur finalité.

 

We gebruiken de volgende cookies:

 • Statistische cookie: Wordt gebruikt om verkeer en surfgedrag te meten, bijvoorbeeld of u onze site al eens eerder hebt bezocht en om inzicht te krijgen in het gebruik van onze site door individuele bezoekers.
 • Sessiecookie: Houdt bij of u bent ingelogd op onze site en om de inhoud van de site aan te passen op basis van uw eerder gemaakte keuzes.

 

Nous utilisons les cookies suivants :

 • Cookie statistique : utilisé pour mesurer le trafic et le comportement de navigation, par exemple si vous avez déjà visité notre site et pour avoir un aperçu de l’utilisation de notre site par les différents visiteurs.
 • Cookie de session : permet de savoir si vous êtes connecté à notre site et d’en adapter le contenu en fonction de vos choix précédents.

 

 

 

In het kader van retargeting en bannerreclame maken we ook gebruik van diensten van derden, die cookies op onze site opslaan.

 

Dans le cadre du retargeting (reciblage publicitaire) et des bannières publicitaires, nous utilisons également des services tiers, qui stockent des cookies sur notre site.

 

Als u niet wilt toestaan dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u deze optie uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Dan worden er geen cookies op uw computer opgeslagen, maar kunt u ook bepaalde functies op onze en andere websites niet gebruiken. Sommige informatie over het gebruik van de BOB System website wordt naar Google gestuurd wanneer we gebruik maken van Google Analytics en Google Tag Manager. Wij gebruiken echter de anonieme versie hiervan, zodat er geen informatie over een individuele gebruiker aan Google wordt doorgegeven.

 

Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient stockés sur votre ordinateur, vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres de sécurité de votre navigateur. Dans ce cas, aucun cookie ne sera stocké sur votre ordinateur, mais vous ne pourrez pas non plus utiliser certaines fonctions de notre site et d’autres sites. Certaines informations sur l’utilisation du site web de BOB System sont envoyées à Google lorsque nous utilisons Google Analytics et Google Tag Manager. Toutefois, nous utilisons la version anonyme de ce site afin qu’aucune information sur un utilisateur individuel ne soit transmise à Google.

 

Persoonlijke informatie die op de website wordt verzameld, wordt behandeld met moderne informatietechnologie en kan onder andere worden gebruikt om klantrelaties, analyses en marketing uit te voeren.

 

Les informations personnelles recueillies sur le site web sont traitées avec les technologies modernes de l’information et peuvent être utilisées par exemple pour les relations avec les clients, l’analyse et le marketing.

 

Als u vragen heeft over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het bedrijf / de vertegenwoordiger voor gegevensbescherming op info@bobsystem.be.

 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter l’entreprise / le représentant de la protection des données à l’adresse info@bobsystem.be.